Benireni *PL Hodowla kotów rasy Ragdoll
                                                                                                 UMOWA KUPNA / SPRZEDAŻY KOTA
                                                                                                 Zawarta w dniu ………………………….       
                       


                       
Hodowca – Sprzedający:                                                               Nabywca kota:

Hodowla: Benireni*PL                                                                    Imię i Nazwisko :……………………………………
FPL/FIFE/Felis Posnania                                                                                         ……………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko : Renata Bening                                                   Adres:…………………………………………………………
Adres: 55-330 Wilkszyn ul. Wiśniowe Wzgórze 30                                            ……………………………………………………………………
Tel.: +48 508 287 294                                                                    tel.: …………………………………………………………….
Mail: ladzia-73@go2.pl, benireni.ragdoll@gmail.com                   mail:…………………………………………………………….
Fb/ benirenipl
                       
              Podstawowe dane kota :
               
     Rasa : Ragdoll (RAG)
     Płeć:   ……………………………………………………
     Imię kota : ………………….............................
     Data urodzenia kota : …………………………….
     Kolor : …………………………………………………….
     Numer czipa : ………………………………………….
     Numer rodowodu : FPL (PL) LO ……………….
     Cena kota : …………………………….  zł                                        słownie : ……………………………………………..
     Wpłacona zaliczka…………………… zł                                          słownie : ………………………………………………              
     Konto bankowe : PL 32 1140 2004 0000 3102 7940 2127


    

               
                                                      
         Benireni *PL Hodowla kotów rasy Ragdoll
       
Warunki umowy:    1. Hodowca sprzedaje w/w kota jako poza hodowlanego po  zabiegu kastracji.
    2. Nabywca otrzymuje od hodowcy : 5-pokoleniowy rodowód, książeczkę zdrowia z adnotacjami o szczepieniach i odrobaczeniu, a także wyprawkę.
    3. Kot nie jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie.
    4. Nabywca powinien doszczepić kota podstawową szczepionką najpóźniej do 20 tyg. życia kociaka.
    5. Nabywca jest świadomy faktu, że kot to żywe stworzenie i obowiązuje go Ustawa o Ochronie Zwierząt.

    6. Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie przez niego porzucony ani zaniedbany, że nie sprzeda go do żadnego sklepu zoologicznego, do 

        laboratorium lub że nie odda go do schroniska. Kot nie może być poddany zabiegowi amputacji pazurów, nie będzie przetrzymywany w klatce tylko   

        będzie żyć w towarzystwie ludzi, oraz nie może być pozostawiony bez opieki dłużej niż jeden dzień. W razie konieczności rezygnacji z kota Nabywca 

        powiadomi o tym hodowcę i wspólnie ustalą jakie będą dalsze losy kota.    7. Nabywca oświadcza, że pod żadnym pozorem kot ten nie będzie puszczony wolno na otwartej przestrzeni bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
    8. Kupujący ma obowiązek odrobaczać kota i co dwa lata szczepić zwierzę przeciwko chorobą zakaźnym.

    9. Hodowca informuję Nabywcę o niebezpieczeństwach na które narażone jest młode kocie w domu (tj. unikać bezpośredniego kontaktu kociaka z  

        kablami elektrycznymi, trującymi roślinami, igłami, lekami, szkłem, farbami,

        środkami chemii gospodarczej, pralką - do której chowają się młode, zmywarką, mikrofalówką , słodyczami a szczególnie czekoladą, koty również nie 

        tolerują wieprzowiny, cebuli i cytrusów.)

        Kupujący musi także zwracać uwagę na niebezpieczeństwa, które grożą zwierzęciu na zewnątrz : samochody, możliwość kradzieży, atak innych

        zwierząt.   10. Nabywca powinien na prośbę hodowcy w uzgodnionym terminie udostępnić możliwość sprawdzenia w jakim stanie znajduje się zwierzę.

   11. Nabywca ma prawo do kontroli weterynaryjnej kota w przeciągu 3 dni od momentu zakupu i odbioru od hodowcy. Jeżeli w tym czasie weterynarz 

         wykryje u kota jakąś chorobę kot może zostać zwrócony hodowcy, który przed zwrotem pieniędzy ma prawo zażądać wyników oryginałów badań i

         dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę zwierzęcia. Hodowca ma prawo do niezależnej opinii weterynaryjnej i w przypadku nie potwierdzenia

         się diagnozy poprzedniego lekarza ma prawo zażądać zwrotu kosztów badań lekarskich i analitycznych.

    12. W przypadku rezygnacji z zakupu wszelkie zadatki otrzymane od kupującego nie podlegają zwrotowi. Hodowca zobowiązuje się do zwrotu

          wpłaconego zadatku w całości , jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku z jego winy, a nabywca nie wyrazi chęci zakupu innego kota z jego hodowli.    13. Hodowca jest zobowiązany do udzielania rad i koniecznych informacji kupującemu, oraz wszelkiej pomocy w ramach swoich możliwości.
    14. Hodowca w razie zmiany adresu, bądź telefonu powinien o tym powiadomić kupującego.

    15. Hodowca zapewnia, że wszystkie koty w hodowli BeniReni * PL są w dobrej kondycji zdrowotnej, są przebadane  i wolne od chorób tj. : kociej

          białaczki (FeLV), kociego hiv (FIV), rdzeniowy zanik mięśni, postępujący zanik siatkówki (PRA), kardiopatia przerostowa (HCM), wielotorbielowatość 

          nerek (PDK), posiadają wszystkie niezbędne szczepienia. Hodowca zapewnia również w ciągu ostatnich 30 dni nie wystąpiły u żadnego z kotów

          jakiekolwiek choroby zakaźne, ani wirusowe lub bakteryjne.
         Benireni *PL Hodowla kotów rasy Ragdoll
       Podpisując powyższą umowę Nabywca potwierdza że:

    1. Odwiedził hodowlę i zastał zwierzęta zdrowe w dobrej kondycji i w dobrych warunkach bytowych.
    2. Po dokonaniu oględzin kupowanego kota nie stwierdza u niego żadnych objawów chorobowych.
    3. Został poinformowany o zasadach opieki i żywienia zakupionego zwierzęcia.
    4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
    5. Nabywca swoim podpisem wyraża zgodę na wszystkie powyższe punkty umowy.
    6. Jakiekolwiek spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a gdy to okaże się niemożliwe przed sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w miejscu zamieszkania hodowcy.

Zwierzę odebrałam/em wraz z dokumentami i wyprawką

w dniu .....................................................................
Podpis Hodowcy                                                                                                                   Podpis Nabywcy

...…..........................                                                                                                          …....................................                                   

Powrót